Algemene Voorwaarden

Augustus 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENT-, TRAINING- EN ADVIES DIENSTEN VAN

Hendriks&Sales, gevestigd te Assoer 5, 3823 KN Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 80181988.

Artikel 1: Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever interim-management c.q. training diensten c.q. adviesdiensten te (doen) verrichten.

1.2 Interim-management: het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3 Training diensten: het trainen van groepen of individuen.

1.4 Adviesdienst: het adviseren met betrekking tot organisatieproblemen, en het eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde oplossingen en coaching-gesprekken.

1.5 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van interim-management c.q. (doen) leveren van advies diensten.

1.6 Opdrachtnemer: de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 c.q. 1.3 c.q. 1.4 bij Opdrachtgever uitvoert.

1.7 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van interim-management training- en adviesdiensten in de ruimste zin des woord, alsmede hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en andere op documenten van Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3 Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Opdrachtnemer.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Opdrachtnemer.

3.3 Opdrachtnemer zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

4.3 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.4 Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.5 Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Opdrachtnemer declareert aan Opdrachtgever maandelijks achteraf. Betaling van het factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voldoet Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag.

5.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


5.3 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.4 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.

6.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

6.4 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade - al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden - ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Opdrachtnemer.

6.5 De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

6.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.


6.7 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer - onverminderd het bepaalde in lid 6.4 - beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte honorarium. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van Opdrachtgever.

6.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

7.2 De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3 Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

7.4 Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.

7.5 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding en non-concurrentie

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

8.3 Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

8.4 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 9: (Intellectueel) eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.


9.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

10.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

10.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.3 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

10.4 Partijen zullen geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, voorleggen aan de Arrondissementsrechtbank te Amersfoort.